• Direction หาดใหญ่ สงขลา
  • Phone 091-0463561   Line id: sasipim1426

บริการตรวจสอบบัญชี - ตรวจสอบบัญชีหาดใหญ่,ตรวจสอบบัญชีสงขลา

ขอบเขตงานบริการตรวจสอบบัญชี หาดใหญ่ สงขลา ทางสำนักงานจะให้บริการงานดังต่อไปนี้
-ทำ การตรวจสอบบัญชี-งบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐานโดยปฏิบัติ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายในและการเปิดเผย ข้อมูลงบการเงิน ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับ รายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ

-ทำการเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร การตรวจสอบมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะหาข้อผิดพลาดทางการบัญชี หรือการทุจริตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามผลการตรวจสอบอาจจะชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาดหรือการทุจริตในบาง เรื่องได้ ทั้งนี้สำนักงานจะเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี

-วัตถุประสงค์ของการตรวจ สอบ เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงินแสดงฐานะผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามนโยบายการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่ ความเห็นของผู้สอบบัญชีจึงขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบ หากต้องเสนอรายงานเป็นอย่างอื่น สำนักงานจะเรียนชี้แจงถึงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อนเสนอรายงานการสอบบัญชี

-ยื่น งบการเงิน พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินตามกำหนด ได้แก่ สปช.3 ,สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5) นำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์